Committees

Organizations


Asian Association of Environmental Mutagen Societies (AAEMS)

Chinese Environment Mutagen Society (CEMS)


Chairman

Jia Cao


Honorary Chairman

Shu-jun Cheng   Yang Ke   Dong-xin Lin   Masamitsu Honma (Japan)


Scientific Program Committee


Co-Chairs   Wen Chen   Tian-bao Zhang


Vice-Chairs   Wei-dong Qu   Wei Huang


Members   


Lin Ao   Sepideh Arbabi Bidgoli (Iran)   Scott Byrne(Australia)   Rui Chen Zhi-hui Feng   Amelia P. Guevara (Philippines)   Ai-hua Gu   

Feng Hong Wei Huang   Yi-guo Jiang   Hai-dong Kan   Kwon-Wook Kang (Korea) Ge-yu Liang   Jian-meng Liu   Huang-yuan Li

Yang Luan   Wen-jing Luo Da-ru Lu   Takehiko Nohmi (Japan)   Shuang-qing Peng   Jing-bo Pi Radha Saraswathy (India)   

Malyn Ungsurungsie (Thailand)   Yan-hong Wei Li-jun Wu   Yong-jun Wu   De-xiang Xu   Ya-jun Xu   Yuan-yuan Xu

Masami Yamada (Japan)   Xingfeng Yang   Dian-ke Yu   Hui-dong Zhang Rong ZhangOrganizing Committee


Co-Chairs   Yu-xin Zheng   Wei-dong Hao


Vice-Chairs   Yue-pu Pu   Jun Yang


Members   


Guang-hui Dong   Su-di Gao   Xiao-ting Jin   Jin-yi Liu   Qi-zhan Liu   Yan Li Qiao Niu   Lan-qin Shang   Zhi-wei Sun   Jing-long Tang   

Bao-en Shan Qing Wang   Xu Wang   Xue-tao Wei   Shuang Wu   Wei-dong Wu Li-hong Yin   Wu Yao   Ai-hua Zhang   Li-shi Zhang   

Xiu-lan Zheng Jin-ping Zheng   Zhi-jun Zhou   Jiang-bo Zhu